Senior Landscape Architect


1 Position

Responsibilities

Requirements

  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทภูมิสถาปัตยกรรม
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้ดีมาก
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความสามารถในการสื่อสารในมีเดียต่างๆ
  • มีความคล่องตัวในการเดินทาง

How to apply

Send your CV, portfolios to: [email protected]