Ixora Design ร่วมกับ NIDA และ กรุงเทพมหานคร ร่วมสำรวจพื้นที่ริมน้ำบึงกุ่ม พื้นที่แก้มลิงขนาดใหญ่ย่านบางกะปิ พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของย่านกรุงเทพตะวันออก เพื่อพัฒนาพื้นที่ภูมิทัศน์ริมน้ำและพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนสำหรับชุมชน การสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาร่วมสำรวจและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำบึงกุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณศักดิ์ชัย บุญมา ท่านอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ศ.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ ผศ.ดร. ณพงศ์ นพเกตุ อาจารย์คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม คุณนันทพงศ์ แก้วศรี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้อมจิตต์อินเตอร์คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณ อนันต์ จิตรมีศิลป์ เจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำ เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะเสรีไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน บึงกุ่ม เจ้าหน้าที่เขตบึงกุ่ม ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ และคุณพงษ์ศักดิ์ เหล่ามานะเจริญ กรรมการบริษัท ไอซอร่า ดีไซน์