คุณพงษ์ศักดิ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 ร่วมกับคุณอารักษ์ อุยยามะพันธุ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท L49 จำกัด และคุณดนัยวิทย์ อยู่คง อาจารย์และผู้บริหาร บริษัท โลโก้เท่ากับ จำกัด